theorie

THEORIE

 

Het ‘bouwen’ van een Kindcentrum is een avontuur van veranderingen. Er is geen blauwdruk. Elke situatie is anders en biedt eigen specifieke mogelijkheden en kansen.

Voor de drie pijlers van een Kindcentrum, pedagogisch-didactische visie, organisatie en gebouw, gebruiken we een theoretisch kader als start van de verkenning van de mogelijkheden en wensen.

pedagogisch en didactische visie

Het idee over HOE kinderen leren is bepalend voor de pedagogisch en didactische visie.

 

 

organisatiestructuur

Het hele idee van een Kindcentrum is dat door te werken vanuit één organisatie onder één aansturing de inhoudelijke samenwerking structureel gerealiseerd kan worden.

De invulling van de organisatiestructuur is maatwerk en vraagt principiele keuzes van bestuurders.

 

 

gebouw en ruimtegebruik

Bij het ontwikkelen van een gebouw en het ruimtegebruik zijn drie elementen cruciaal:

  • hoeveel m2 zijn er in totaal beschikbaar?

 

  • wat is de gewenste kwaliteit van die m2?

 

  • hoe zijn het beheer en de exploitatie geregeld?

kwantiteit (verwachtingsmanagement)

Verwachtingsmanagement is belangrijk als vertrekpunt bij elk project; hoe gaan ruimten gedeeld worden en wat voor invloed heeft dit op het aantal m2 en het gebruik hiervan. Hiernaast is een schema met 3 kwantitatieve scenario's weergegeven waarmee de mogelijke keuzes en bijbehorende consequenties besproken worden:

kwaliteit (transformaties)

Transformatie kan plaatsvinden op de korte termijn (dagelijks delen van ruimten) en op de lange termijn (flexibel reageren op groei en krimp). Het speelt een rol zowel bij nieuwbouw als bij renovatie of wijziging van gebruik van een gebouw. Daarnaast speelt het, naast een directe rol bij gebruik van ruimten, ook een rol bij de gebruikers en het beleid. Hiernaast staan 3 kwalitatieve ruimtelijke principes weergegeven waarmee gebruik van ruimten besproken wordt:

exploitatie en beheer

Naast de kwaliteit en de kwantiteit van een nieuw (gebruik van een) gebouw staan we ook stil bij het budget, de exploitatie en het beheer. We kijken naar mogelijke gaten tussen het normbudget en het 'wensbudget' en behandelen de invloed van keuzen op de exploitatie en het beheer. De schema's hiernaast geven deze vraagstukken weer:

copyright - amper@sand 2018 / wijzijn@amper-sand.nl / 030 221 84 97